Herodot İle Tarihe Yolculuk Kitap indir

Sitenin bu bölümünde kitabı uygun bir formatta indirebilirsiniz. En iyi yazarlardan modern kitapların büyük bir seçim

<< Tüm içerikler DMCA'nın izniyle yayınlanmıştır. >>

Herodot İle Tarihe Yolculuk 250 yıl önceki yaşamı ve Herodot’u tanımak isteyen 7 yaş ve üstü genç arkadaşlar için… Günümüzden 250 y›l önce Halikarnas’ta (Bodrum) do€an Herodot, genç ya?›nda o güne kadar kimsenin yapmad›€› bir i?i yapt›, bulundu€u bölgeyi ve kom?u co€rafyadaki yerle?imleri gezdi. Dokuz y›l boyunca Anadolu, Suriye, ‹ran ve M›s›r’a yapt›€› yolculuklarda gördüklerini ve ya?ad›klar›n› kayda ald›. Bu, ?üphesiz günümüzden yakla?›k 250 y›l öncesi için müthi? bir ?eydi. Kitab›n yazar›, Herodot’un hikayesini anlat›rken bir dedektif titizli€inde onu ve dönemini ara?t›rd›. Herodot’un ya?ad›€› dünya nas›ld›? Gündelik hayata ne yap›l›rd›? Ne okunurdu? Ne yenir ve nas›l giyinilirdi? Nas›l bir kete, nas›l evlerde ya?›yorlard›?. Daha da önemlisi ya?ad›€› dünyay› ke?fetmek için yola ç›kmas›n› sa€layan ?ey neydi? Bütün bu sorular›n yan›tlar›n› Herodot ile tarihe yolculuk yaparak kendiniz bulacaks›n›z. Rotay› ve ülkeleri bugünkü yerleriyle k›yaslaman›z için yazar›n çizdi€i haritalar da size yard›mc› olacak. 250 yıl önceki yaşamı ve Herodot’u tanımak isteyen 7 yaş ve üstü genç arkadaşlar için….

 • Yayımcı: GRİFİN YAYINLARI
 • Tarih ilanları:
 • kapak:
 • Dil:
 • ISBN-10:
 • ISBN-13:
 • boyutlar: Normal Boy
 • Ağırlık:
 • Sayfalar:
 • Dizi:
 • Sınıf:
 • Yaş: 6 - 9 Yaş

Herodot İle Tarihe Yolculuk Kitap eleştirileri: